(1)
Yasynetska, Y.; Onishchenko, S. INFLUENCE OF INTERNATIONAL INVESTORS THE STATE OF MAIN UKRAINIAN PORTS. TD 2018, 5-15.